exit("a"); Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2, tong kho dau khi chan may - gd2 #exit("a");