exit("a"); Dự án thi công, du an thi cong #exit("a");