exit("a"); Hoạt động xã hội – đoàn thể, hoat dong xa hoi – doan the #exit("a");