exit("a"); Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoat dong san xuat kinh doanh #exit("a");