exit("a"); Đơn vị trực thuộc, don vi truc thuoc #exit("a");