exit("a"); Cơ cấu tổ chức, co cau to chuc #exit("a");
Dự án thi công
  • Bệnh viện Đa khoa Phong Điền Bệnh viện Đa khoa Phong Điền
  • Khách sạn Diamond Sea Khách sạn Diamond Sea
  • Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế
  • Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng
  • Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng
  • Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng
  • Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2 Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2
  • Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Liên kết

Cơ cấu tổ chức nhân sự

 

.

Cơ cấu tổ chức công ty được bố trí, sắp xếp sao cho vai trò, công việc cụ thể của các phòng ban và những người trong công ty điều đạt được hiệu quả cao, tổ chức tổng thể những trách nhiệm hay vai trò được phân chia cho nhiều người nhằm đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ chung.

Các cấp độ của cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty  gồm có 3 cấp độ sau:

* Ban Lãnh Đạo: Tổng thể sắp xếp, tổ chức vị trí, vai trò của từng cá nhân trong công ty.
* Các Phòng Ban: qui định quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí mà các cá nhân trong công ty nắm giữ.
* Hệ thống bổ trợ: bao gồm hệ thống điều hành của tổ chức, quá trình quản lý sự phát triển của công ty, hệ thống văn hoá công ty và hệ thống quản lý hoạt động công ty. 

Công ty sẽ không thực hiện có hiệu quả các chức năng của mình nếu 3 cấp cơ cấu này không được thiết lập một cách đúng mức để hỗ trợ cho hoạt động của công ty. 

 

Các hình thức cơ cấu tổ chức công ty

a. Cơ cấu tổ chức chức năng

Thể hiện vai trò của từng vị trí được bố trí theo chức năng nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ chung. Quản lý của từng bộ phận chức năng: sản xuất, bán hàng, tài chính, marketing... sẽ có nhiệm vụ báo cáo lại với giám đốc- người chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động trong công ty và cũng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động của công ty.

b. Cơ cấu tổ chức phòng ban

Cơ cấu phòng ban: nhóm các sản phẩm hoặc khách hàng có mối liên hệ với nhau thành các phòng ban. Các phòng ban được phân chia sẽ tập trung vào các phân đoạn thị trường khách hàng nhất định và chịu trách nhiệm sản xuất và quảng cáo, xúc tiến kinh doanh đối với nhóm khách hàng đó. Đồng thời, những công việc chung của các phòng ban như phân bổ tài chính, vấn đề liên quan đến luật pháp, các công việc hành chính... sẽ được thực hiện ở cấp công ty.

c. Cơ cấu tổ chức giữa cơ cấu chức năng và cơ cấu phòng ban

Cơ cấu tổ chức giữa cơ cấu chức năng và cơ cấu phòng ban: Cho phép tập trung vào khách hàng và sản phẩm, đồng thời cho phép có sự chuyên sâu vào chức năng. Cơ cấu có có sự hợp tác, trao đổi thông tin với nhau. 

 

8 tiêu chuẩn đánh giá và thiết lập cơ cấu tổ chức công ty

 

1. Mức độ hỗ trợ của cơ cấu đối với mục tiêu chiến lược của công ty.
2. Mức độ tạo ra giá trị của các chức năng và những chức năng nào cần thiết để hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu của công ty.
3. Mức độ hỗ trợ cho việc đạt được các mục tiêu của các vị trí, vai trò nhất định.
4. Các vị trí công việc có đủ quyền hạn thực thi nhiệmvụ một cách có hiệu quả.
5. Mối quan hệ giữa người có nghĩa vụ báo cáo và người được báo cáo được xác lập rõ ràng.
6. Mức độ của việc kiểm soát và số cấp độ cần có trong công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các mục tiêu một cách có hiệu quả.
7. Các thành viên trong ban lãnh đạo và tổ kỹ thuật cũng như các nhân viên có đủ năng lực và kỹ năng để hoàn thành vai trò được giao.
8. Mức độ phối hợp hoạt động giữa các phòng ban và các bộ phận chức năng. Các hệ thống hỗ trợ cần có để tổ chức thực hiện chức năng đạt hiệu quả cao.