exit("a"); Lịch sử hình thành, lich su hinh thanh #exit("a");